logo

Vysoké ceny energií

Prudký nárůst cen energií dopadá tvrdě i na náš sektor. Jak se s tím vypořádat? Podívejte se na podrobné shrnutí všech informací z Hospodářské komory, které umožní se v nastalé situaci lépe zorientovat.

 

 

PRAKTICKÉ ODKAZY

JAK NA DRAHÉ ENERGIE PRO FIRMY A PODNIKATELE (webinář)

Prezentace přednášejících z webináře (16. 11. 2022) ke stažení:

ODKAZ NA WEBINÁŘ  NA YOUTUBE

ZASTROPOVÁNÍ CEN PRO ROK 2023

Vláda na svém jednání 5. října zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro rok 2023, který je nahrazen zastropováním cen energií, tedy formou podpory s vyšší finanční alokací. Vláda schválila zastropování cen elektřiny a plynu nejdříve pro domácnosti, malé a střední podniky a poskytovatele veřejných služeb. Na začátku prosince pak rozšířila zastropování také na velké podniky. Zastropování cen bude platit po celý rok 2023 s tím, že nařízení umožní toto období případně prodloužit. Stanovené ceny za dodávku elektřiny ve výši 5.000,- Kč/MWh a dodávku plynu ve výši 2.500,- Kč/MWh jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství. Nařízení také stanovuje stálý měsíční plat za dodávku elektřiny a plynu ve výši 130,- Kč na odběrné místo za měsíc bez ohledu na spotřebu.

Definice malých a středních podniků je uvedena v čl. 2 Doporučení Evropské komise 2003/361/ES. Na základě této definice je malým nebo středním podnikem takový podnik, který splňuje následující podmínky současně: 1) zaměstnává méně než 250 osob a 2) roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Zjednodušeně řečeno lze být střední podnik, pokud zaměstnává méně než 250 osob a má roční obrat menší než 50 milionů EUR nebo když zaměstnává méně než 250 osob a přitom bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Podniky se nikdy neposuzují izolovaně, je nezbytné sledovat okolí podniku, protože spojenectví či partnerství dle definice MSP má význam pro prahové hodnoty.

ZASTROPOVÁNÍ PRO VELKÉ PODNIKY

Možnost zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností pro rok 2023 přineslo aktualizované sdělení Evropské komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01) (dále jen „DKR“). Podmínkou pro zastropování cen energií velkým podnikům je respektování podmínek poskytování podpory stanovených právě v DKR. Podpora bude poskytnuta velkým podnikům formou poskytování záloh. Základem pro stanovení záloh budou zastropované ceny elektřiny a plyny ve stejné výši jako pro malé a stření podniky.

Zálohy nebudou mít podobu peněžních částek převáděných odběratelům energií, ale budou poskytovány formou slevy na průběžných platbách za ceny energií. Tato sleva, tedy rozdíl mezi sjednanou cenou a zastropovanou cenou, pokud o ní podnik požádá, bude v každém měsíci poskytována úměrně velikosti spotřeby. Každá taková záloha se připočte k předchozí poskytnuté podpoře a bude ministerstvem průmyslu a obchodu čtvrtletně zkontrolována vůči limitům celkově povolené podpory firem, vyplývajícím z DKR. Po vyčerpání limitů bude podnik dále odebírat již jen za smluvní cenu.

Výhodu zastropované ceny a čerpání zálohy z DKR budou moci podniky čerpat již od 1. ledna 2023. Podmínkou je vyplnění formuláře, který je přílohou nařízení vlády, a jeho doručení dodavateli energií. Čerpání podpory je možné ukončit k prvnímu dni jakéhokoliv kalendářního měsíce v průběhu roku. Protože umožněním odběru elektřiny a plynu za stanovenou cenu budou velké podniky od 1. ledna 2023 získávat určitý majetkový prospěch, který by jinak při přímém poskytování podpory (např. ve formě dotace) byl kompenzován až následně po skutečném vynaložení prostředků, bude záloha na podporu muset být ex post ověřena. Případnou překompenzaci, dojde-li zálohováním k překročení limitu podpory, bude muset podnik vrátit ministerstvu průmyslu obchodu.

Podrobné podmínky DKR pro velké podniky pro rok 2023, pravidla čtvrtletního ověřování a způsob vracení případné překompenzace budou předmětem samostatného nařízení vlády, které vláda plánuje schválit ještě v lednu 2023. Předpokládá se, že většina podniků bude omezena základním limitem celkové podpory ve výši 4 mil. EUR na podnik nebo skupinu propojených osob v rámci České republiky. Energeticky náročný průmysl bude moci za splnění dalších podmínek čerpat celkovou podporu až ve výši 150 mil. EUR.

ELEKTŘINA

Schválené nařízení vlády pomůže s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také firmám. Na hladině nízkého napětí bude zastropována veškerá spotřeba pro všechny zákazníky, tedy i firmy.

Platí, že subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh budou mít nárok na strop cen automaticky. Zastropované ceny se budou vztahovat také na malé a střední podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Ty budou mít zastropovánu cenu odběru až do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let a budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení na webu www.energiezamene.cz.

Zastropování cen i pro velké podniky vláda schválila v prosinci. Pro ty budou platit od 1. 1. 2023 do konce příštího roku stejné ceny, jaké kabinet již dříve nastavil pro domácnosti a malé a střední firmy. Za dodávku elektřiny tak podniky zaplatí 5 000 Kč/MWh (bez DPH a distribučních poplatků). Stejně jako v případě malých firem zastropování platí do 80 % nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let.

PLYN

U plynu se zastropování týká také všech domácností a všech maloodběratelů plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. U malých a středních podniků s ročním odběrem plynu nad 630 MWh je cenový strop nastaven na 80 % nejvyšší spotřeby v uplynulých pěti letech. Podobně jako u elektřiny se i u plynu musí odevzdat čestné prohlášení.

Malé a střední podniky s ročním odběrem nad 630 MWH budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení na webu www.energiezamene.cz.

Ostatní odběratelé plynu mají možnost zpětné kompenzace zvýšených nákladů na energie z dotačního programu MPO prostřednictvím dočasného krizového rámce.

Velké firmy budou mít zastropovanou cenu plynu na 2 500 Kč/MWh (bez DPH a distribučních poplatků). Stejně jako v případě malých firem zastropování platí do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let. Další informace k zastropování cen pro velké podniky jsou zde.

To je významné rozšíření oproti původním návrhům. I zde je potřeba pozitivně vnímat úspěšně proměněný tlak Hospodářské komory na to, aby zastropování pokrylo co největší počet firem. Díky tomu budou mít podniky bez ohledu na velikost nárok na energie za přijatelnější ceny.

KDY A JAK SE ZASTROPOVÁNÍ PROJEVÍ

Zastropované ceny pro rok 2023 by se měly projevovat v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací, a to do té doby, dokud platí ve smlouvě sjednaná nižší cena.

ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ENERGIÍ – KONTRAKTAČNÍ POVINNOST

Nařízení vlády zavádí kontraktační povinnost. To znamená, že dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky elektřiny za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem.

Na schůzi 27. října vláda v rámci svého nařízení rozšířila kontraktační povinnost pro dodávky plynu a upřesnila podrobnosti jejího zajištění. Dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu za zastropovanou cenu plynu všem zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky plynu od jiného dodavatele. Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou dodavatelé energie povinni nabídnout cenu nepřesahující strop stanovený vládou.

PROGRAM PODPORY PRO FIRMY NA ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINU

Výzva k Programu byla zveřejněna 2. listopadu. Výzva je vyhlášena pro období od 1. února 2022 do 31. října 2022. Žádosti bude možné podávat od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Do finalizace znění Programu i samotné výzvy byla Hospodářská komora ČR intenzivně zapojena. Prosazovala férovou pomoc co nejširšímu okruhu podnikatelů postižených vysokými cenami energie, a to všem podnikatelům ze všech oborů s výjimkou těch, které budou podléhat nově připravované dani z neočekávaných zisků (sektor výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů a dále bankovní sektor), a kromě sázkových kanceláří, heren a kasin.

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí kromě podmínek na oprávněného žadatele také splňovat následující podmínky: i) být v provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0), a ii) způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % provozní ztráty.

Výše dotace a její maximální limit:

Platí, že na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit 2 miliony EUR. Pro skupinu, v níž o podporu žádá energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 milionů EUR, a pro skupinu, v níž o podporu žádá podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 milionů EUR.

Pokud máte jakékoliv dotazy k danému dotačnímu programu a vyhlášené výzvě, můžete se obracet v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. na telefonní linku 1212, nebo je možné využít e-mail 1212@mpo.cz.

STANOVISKA A UŽITEČNÉ INFORMACE ZE STRANY HK ČR

Velmi dobře si uvědomujeme, že i když schválené zastropování cen elektřiny a plynu pomůže částečně řešit těžkou situaci velké řadě firem, zůstávají otevřena další zásadní témata, která si žádají naši pozornost i významné kroky vlády.

Na začátku roku 2023 budeme podrobně sledovat navazující legislativní úpravy, nezbytné k tomu, aby byl zajištěn plný soulad českého zastropování cen pro velké podniky s DKR, upevněna právní jistota a současně eliminováno podnikatelské riziko. Další podrobnosti ohledně zastropování velkých podniků zazněly během tiskové konference, které jsem se účastnil.

Opakovaně rovněž upozorňujeme na chybějící střednědobou a dlouhodobou energetickou koncepci ČR a dlouhodobé a systémové řešení energetické krize na evropské úrovni.

Intenzivně se také mj. zabýváme souvisejícími opatřeními v oblasti emisních povolenek, decouplingu (oddělení cenotvorby elektřiny a plynu), zrychlení povolovacích řízení při instalaci obnovitelných zdrojů či nových technologií a přijetím kurzarbeitu.

Jako užitečný zdroj informací můžete využít také webovou stránku www.energiezamene.cz, která shrnuje nejen všechna přijatá opatření, ale nabízí také poradenství. Naleznete zde informace o stropech cen pro domácnosti, firmy, přehled aktuálních dotačních možností či praktickou kalkulačku úspor.

V případě doplňujících dotazů k energetice je vám k dispozici webová poradna pro podnikatele, kterou provozujeme ve spolupráci s našimi partnerskými advokátními kancelářemi ARROWS ETL GLOBAL, Becker a Poliakoff, HAVEL&PARTNERS, Paděra & partneři a Vindicta. Technologicky projekt zaštiťuje společnost NEWPS.CZ s.r.o.

 

Zdroj: Hospodářská komora České republiky, https://www.komora.cz/energie/