logo

Ohlédnutí za webinářem s Pavlínou Kulhánkovou z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Český svaz pivovarů a sladoven uspořádal na začátku května první ze série webinářů pro své členy. Hostem webináře byla Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka Odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která si pro účastníky webináře připravila prezentaci o aktuálně připravované legislativě na úrovni EU i ČR, návrhu nařízení Evropské komise o obalech a obalových odpadech (PPWR), plánovaném zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky nebo aktuálních dotačních programech Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Připravovaná legislativa na úrovni EU

V prvním bloku představila paní ředitelka Kulhánková legislativní výhled projednávaných návrhů regulací EU, které jsou relevantní pro pivovarský a sladařský sektor. Pozornost věnovala zejména revizi směrnice o průmyslových emisích (IED), která se posléze promítne do českého zákona o integrované prevenci a omezování znečištění stanovující podmínky, které musí provozovatelé zařízení splňovat ve vztahu ke znečištění okolí. Dále také návrhu nařízení o ekodesignu a udržitelných výrobcích, která má zpřísnit pravidla a požadavky na výrobky ve vztahu k jejich dopadu na životní prostředí.

Návrh nařízení Evropské komise o obalech a obalových odpadech (PPWR)

Druhý blok věnovala ředitelka Kulhánková dlouho očekávanému a velmi diskutovanému návrhu nařízení Evropské komise o obalech a obalových odpadech (PPWR), které stanoví nová pravidla pro nakládání s obaly a předcházení vzniku odpadu z obalů, podpoří recyklaci a harmonizuje obalová pravidla napříč členskými státy EU. Ambiciózní cíle PPWR, např. na podíl recyklovaného obsahu v obalech nebo na opětovné použití obalů, se dotknou jak výrobců obalových materiálů, tak distributorů a uživatelů.

Zálohový systém na PET lahve a plechovky

Třetí blok tematicky přímo navazoval a to proto, že byla řeč o plánovanému zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky, který v těchto měsících připravuje Ministerstvo životního prostředí. Navrhovanou podobu zálohového systému plánuje ministerstvo představit v následujících týdnech. Ministerstvo průmyslu a obchodu slovy paní ředitelky dlouhodobě zavedení zálohového systém podporuje, a to zejména z důvodu materiálové účinnosti některých obalových materiálů.

Dotační příležitosti v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

V poslední části webináře představila ředitelka Kulhánková několik aktuálně dostupných dotačních výzev, prostřednictvím kterých nabízí Ministerstvo průmyslu a obchodu finanční pomoc zejména malým a středním podnikům, ale také těm velkým v oblastech jako jsou nákup poradenských služeb, zavádění inovativních technologií, zefektivnění výrobních procesů či investice do digitálních služeb.