Nadační fond České pivo sládka Františka O. Poupěte

V současnosti je užitečnost CHZO České pivo závislá na řadě výzkumných aktivit. Pro jejich financování se hledá dostatek finančních zdrojů, neboť státní podpora se snížila na minimum a finanční prostředky poskytované průmyslem nemohou výzkumné projekty plně pokrýt. 

Výzkum se týká především vývoje a ověřování nových českých odrůd sladovnických ječmenů, odrůd českého chmele a historických kvasných kmenů pro výrobu Českého piva. Je známo, že odrůdy ječmene i chmele mají svou životnost a musí být neustále obměňovány. Vyšlechtění nové odrůdy, její ověřování a zkoušení trvá mnoho let a podílí se na něm řada výzkumných organizací, včetně VÚPS, který rozhoduje o zařazení do seznamu odrůd doporučených pro České pivo. Dále je třeba prohlubovat znalosti o výjimečných vlastnostech českého piva. Dosavadní vědecké poznatky prokazují příznivé zdravotní účinky českých piv. Současné moderní metody umožňují blíže určit obsah a působení látek s pozitivními zdravotními vlastnostmi, jako jsou antioxidační účinky polyfenolových sloučenin, obsažených v Českém pivu díky vyššímu chmelení. Je třeba zjistit, jak se v daných zdravotních vlastnostech díky specifické kvalitě surovin a technologii s vyšším chmelením odlišuje České pivo od zahraničních výrobků a využít získané poznatky k rozšíření charakteristiky Českého piva. Je pravděpodobné, že České pivo obecně obsahuje vyšší množství zdravotně pozitivních sloučenin, a je žádoucí zjistit možnost jejich zvýšení výběrem surovin na várky a vhodným technologickým postupem, specifikovat přípravky nevhodné pro výrobu českého piva a vybírat i modernizace technologických variant, které neovlivní specifická kritéria českého piva, včetně zdravotních vlastností. Zvláštní vlastností českého piva je také jeho pitelnost, ve vědeckých kruzích zmiňovaná jako charakteristický znak, který nemá ve světě obdoby. Tento jedinečný rys českého piva však není dostatečně vědecky definován a nejsou známy jeho technologické příčiny. V budoucnu by se měl výzkum věnovat také zkoumání důvodů odlišné pitelnosti českého piva a zahraničních výrobků typu Pils. V loňském roce se výrobci piva a sladu, kteří jsou zároveň největšími podporovateli pivovarsko-sladařského výzkumu, dohodli na založení Sdružení pro podporu Českého piva, zájmového sdružení právnických osob s cílem zajistit podporu výzkumu a vývoje a pomáhat vyhledávat zdroje financování. Sdružením byl následně založen Nadační fond České pivo sládka Františka O. Poupěte. 

Posláním Fondu je podpora a ochrana výroby piva v České republice s cílem zachování historicky výjimečných analytických, biochemických a senzorických vlastností Českého piva a surovin pro jeho výrobu, jako součásti národního kulturního dědictví. Toho bude dosahováno zejména formou podpory vědecké činnosti a výzkumu v oblasti pivovarnictví a sladovnictví, které budou mít za úkol udržet a rozvinout nejlepší tradice českého pivovarství. Do statutárních orgánů se podařilo získat významné představitele a všeobecně respektované osobnosti pivovarsko-sladařského výzkumu, vysokého školství a průmyslu. Čestnou předsedkyní správní rady fondu se stala první členka Síně slávy Českého pivovarství, prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., předsedou správní rady byl zvolen Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel ČSPS. 

Budoucnost CHZO České pivo

V této chvíli je přínos CHZO České pivo nesporný pro konzumenty, pivovarníky i dodavatele surovin. V jejich rukou je i jeho budoucnost. Rozhodující bude nepochybně zájem konzumentů. V současné době je patrný nárůst zájmu spotřebitelů o informace o původu a kvalitě zboží. Evropský systém označování potravin se zaměřuje právě na ochranu spotřebitelů před nepravdivými a klamavými údaji o původu potravin a zemědělských produktů. Pro výrobce může být CHZO České pivo významným marketingovým nástrojem. Chráněné označení je zárukou nejen původu, ale také kvality výrobku a může být pro spotřebitele určitým vodítkem. Potvrzuje výlučnost a atributy produktu dané místem výroby a zaručuje jeho kvalitativní parametry. Také valná hromada ČSPS na svém posledním červnovém zasedání odsouhlasila, že se propagaci CHZO České pivo bude věnovat zvýšená péče.

Autor: Ing. Věra Hönigová

Zdroj: Pivovarský kalendář 2013