CHZO České pivo

Chráněné zeměpisné označení České pivo – historie, současnost a budoucnost

Cílem systému tzv. chráněných označení, zavedeného v EU v roce 1992, je chránit tradiční regionální zemědělské a potravinářské produkty a zamezit používání historicky zavedených názvů pro výrobky, které se svými vlastnostmi nebo původem od původních produktů liší. 

Byla zavedena tři chráněná označení: označení původu (OP), chráněné zeměpisné označení (CHZO) a zaručená tradiční specialita (ZTS). 

Pivo je v Česku považováno za národní nápoj a určitou součást kulturního dědictví. Tradiční české pivo se od zahraniční produkce odlišuje jak svými senzorickými vlastnostmi, tak způsobem výroby. Iniciátorem myšlenky využít CHZO pro ochranu specifického charakteru českého piva byl ředitel Výzkumného ústavu pivovarnického a sladařského (VÚPS) Karel Kosař, CSc. Když se v roce 2003 seznámil s návrhem definice piva v předpisech EU, s překvapením zjistil, že „…pivo je slabě alkoholický nápoj vyráběný infuzní metodou rmutování, možné jsou i jiné způsoby…“. Dekokční metoda rmutování, která je ve spojení s typickými surovinami a způsobem kvašení základem tradiční výroby českého piva, se tak v předpisech EU objevuje pouze jako jeden z „jiných způsobů“ výroby. Bylo zřejmé, že definice piva podle EU je tak široká, že za pivo lze považovat i nápoje značně se lišící od piva vyráběného v Česku a typicky česká výroba by mohla být v evropských legislativních předpisech znevýhodněna. 

Členové svazu pivovarů a sladoven uvítali myšlenku získat CHZO „České pivo“ pro pivo vyráběné v Česku tradičním způsobem z domácích surovin. Bylo rozhodnuto, že žádost o udělení CHZO bude podána sdružením České pivo, jehož členy byly vedle ČSPS a VÚPS firmy PMS Přerov, a. s., a Pivo Praha, s. r. o., a byla ustanovena pracovní skupina, jejímž úkolem bylo připravit příslušné podklady.

Ve VÚPS byla vypracována obsáhla odborná studie prokazující specifické vlastnosti českého piva a jeho odlišnost od zahraničních piv stejné kategorie (Pils). Byl dokumentován charakteristický způsob jeho výroby a naše prvenství ve výrobě piva tzv. plzeňského typu. Byla též doložena nezbytnost používání lokálních surovin, zejména chmele a sladovnického ječmene specifických vlastností, a dokumentována dlouhá historie jejich pěstování v Čechách a na Moravě, stejně jako dlouhá historie českého pivovarství.

Přínosy CHZO České pivo

CHZO České pivo představuje oficiální uznání toho, co již dříve věděl každý výrobce i každý konzument piva. České pivo je výjimečné a odlišuje se od evropských nebo světových piv typu Pils. Existence CHZO České pivo je nepochybně přínosem pro konzumenty, pivovarníky i dodavatele surovin.

Konzumentům zaručuje zachování výjimečných senzorických vlastností českého piva, neboť závazně stanoví surovinovou skladbu a způsob jeho výroby. Za „české“ pivo nelze vydávat nápoje, které byly vyrobeny jiným technologickým postupem, z jiných surovin, a tudíž nemohou vykazovat vlastnosti charakteristické pro tradiční české pivo. 

Pivovarníkům zaručuje stabilitu trhu a ochranu před nekalou konkurencí. Za České pivo nelze vydávat produkty vyráběné technologickými postupy zaměřenými pouze na dosažení nízkých výrobních nákladů bez ohledu na kvalitu vyrobeného piva. Pro výrobce je velmi důležité, že CHZO České pivo specifikuje výrobní proces způsobem, který zachovává technologické postupy klíčové pro dosažení senzorických vlastní českého piva, nebrání však využití moderních technologií. 

Dodavatelům surovin garantuje CHZO stabilní poptávku po surovinách vhodných pro české pivo. V nedávné minulosti došlo k postupnému snižování zastoupení českých odrůd na pěstebních plochách v České republice. Zatímco v roce 1993 byly na polích zastoupeny zahraniční odrůdy pouze 2 %, v roce 2002 to bylo 73 % a v roce 2005 již 81 %. Tento trend byl zastaven a již v roce 2008 klesl podíl zahraničních odrůd na 60 %. Zvýšení poptávky po odrůdách vhodných pro České pivo bylo vyvoláno snahou o získání CHZO a samotné přijetí přihlášky bylo důležitým signálem pro šlechtitele, že i relativně malý trh České republiky bude stabilní v poptávce po odrůdách ječmene vhodných pro České pivo.

 

Autor: Ing. Věra Hönigová

Zdroj: Pivovarský kalendář 2013

Více na:

http://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrolni-cinnost-szpi.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d

http://www.ceskepivo.cz/

http://www.beerresearch.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=215&lang=cs